Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Kế hoạch Cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) xã Định Biên năm 2021

13-08-2021 15:24

Thực hiện Kế hoạch số 147/KH-UBND ngày 09/7/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Định Hóa về cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quảquản trị và hành chính công huyện Định Hóa năm 2021.

Để thực hiện tốt các nội dung yêu cầu của tỉnh và cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quảquản trị và hành chính công trên địa bàn năm 2021UBND xã Định Biên  xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

-Triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm góp phần cải thiện các chỉ số nội dung, nâng cao thứ hạng Chỉ số PAPI năm 2021, hiệu quả quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công của cơ quan hành chính trên địa bàn ; góp phần xây dựng hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước dân chủ, trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và đáp ứng được yêu cầu phục vụ tổ chức và công dân tốt hơn.

- Phát huy sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân vào quá trình xây dựng, thực thi và giám sát việc thực thi chính sách pháp luật; thực hiện có hiệu quả công táccải cách hành chính (CCHC) của xã Định Biên  năm 2021; nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước cũng như cán bộ, công chức trong thực thi công vụ và nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân trong việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính (TTHC)góp phần cải thiện, nâng cao chỉ số PAPI.

2. Yêu cầu

- Kế hoạch này được triển khai đồng bộ với Kế hoạch CCHC xã Định Biên  năm 2021.Các ban ngành, đoàn thể, Bộ phận một cửa tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

- Quá trình thực hiện phải kết hợp chặt chẽ giữa thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng lĩnh vực, của từng địa phương.

- Phát huy trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, của mỗi cán bộ, công chức trong công tác cải thiện và nâng cao Chỉ số PAPI. Quán triệt sâu rộng trong toàn bộ hệ thống chính trị nhận thức rõ công tác cải thiện và nâng cao Chỉ số PAPI là công tác thường xuyên, lâu dài, kiên trì, liên tục của các cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành.

- Thường xuyên, chủ động nắm bắt cácyêu cầu, thấu hiểu, chia sẻ và kịp thời giải quyết các vướng mắc, bức xúc của Nhân dân, của tổ chức và cá nhân. Qua đó đánh giá đúng thực trạng, thực hiện hiệu quả các giải pháp để cải thiện, nâng cao các nội dung Chỉ số PAPI thuộctrách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1. Nội dung “Tham gia của người dân ở cấp cơ sở”

-Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến nâng cao hiểu biết của người dân về các chủ trương, chính sách pháp luật hiện hành, về hệ thống chính trịcác cấp, đặc biệt làPháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vềthực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ở cơ sở; xem xét, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy chế dân chủ ở cơ sở.

-Tham mưu tổ chức và vận động, tạo điều kiện để người dân có cơ hội thuận lợi tham gia các tổ chức xã hội, nhóm, câu lạc bộ tự lập theo quy định của pháp luật. Kiểm tra việc thực hiện bầu cử Trưởng xóm; đảm bảo bầu cử công khai, khách quan, minh bạch, dân chủ, đúng quy định của pháp luật; tăng cường bầu Trưởng xóm có số dư và bằng phiếu kín.

- Công khai số điện thoại, hộp thư điện tử của người đứng đầu cơ quan, đơn vị;thường xuyên tổ chức các cuộc gặp, tiếp xúc với nhân dân, tạo điều kiện cho nhân dân được biết, được bàn, được tham gia thực hiện hoặc kiểm tra, giám sát việc thực hiện,để nhân dân nói lên nguyện vọng, phản ánh kiến nghị, tham gia đóng góp ý kiến vào các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước, các cơ chế, chính sách của Trung ương cũng như của địa phương.

- Tăng cường quản lý, kiểm tra 100% các xóm về việc đóng góp, ủng hộ các quỹ xã hội, xây dựng/tu sửa các công trình công cộng. Đảm bảo sử dụng, quản lý các khoản đóng góp của người dân được công khai, minh bạch; người dân được đóng góp ý kiến vào việc tu sửa, xây mới công trình công cộng ở địa phương; Ban Thanh tra nhân dân hoặc Ban giám sát đầu tư cộng đồng giám sát việc xây mới/tu sửa công trình.

2. Nội dung “Công khai, minh bạch trong hoạch định chính sách”

- Chủ động tăng cường cung cấp thông tin về chính sách pháp luật tới người dân.Đẩy mạnh việc công khai minh bạch, đầy đủ, kịp thời các thông tin, số liệu thuộc phạm vi quản lý dưới nhiều hình thức để người dân thuận lợi trong việc tra cứu và sử dụng thông tin theo quy định; công khai số điện thoại, hộp thư điện tử của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; thường xuyên tổ chức các cuộc gặp tiếp xúc, đối thoại với nhân dân để lấy ý kiến tham gia vào chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, của địa phương.

- Thực hiện công khai, minh bạch thu chi ngân sách cấp xã. Đảm bảo niêm yết công khai danh mục thu, chi cụ thể, chi tiết; hình thức, nội dung công khai phải phù hợp, thuận tiện cho người dân có thể tiếp cận và giám sát. Phát huy vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội,cán bộ, công chức và nhân dân; kịp thời ngăn chặn những biểu hiện tiêu cực, xử lý theo đúng quy định của pháp luật đối với những trường hợp vi phạm các quy định về quản  tài chính, tài sản công.

- Tổ chức lấy ý kiến của người dân về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương. Thực hiện công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất khung giá đất hiện hành trên trang thông tin điện tử của xã. Kịp thời cập nhật, công khai khi có sự điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc khung giá đất. Thực hiện công khai về mục đích sử dụng đất, mức giá đền bù khi thu hồi đất; công khai kế hoạch đầu tư của các dự án trên địa bàn và kết quả xử lý các vụ việc qua giám sát ở khu dân cư. Thường xuyên kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh việc công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương.

- Hằng năm, thực hiện quy trình rà soát công nhận hộ nghèođúng quy định. Công khai, minh bạch danh sách hộ nghèo tại trụ sở UBND cấp xã, nhà văn hóa xóm.Xử lý triệt để việc đưa những hộ không nghèo vào danh sách hộ nghèo và ngược lại.

- Thông qua hệ thống loa truyền thanh ở xã, xóm để công khai, minh bạch thông tin đến người dân về danh sách hộ nghèo, thu, chi ngân sách cấp xã, kế hoạch sử dụng đất và khung giá đền bù.

3. Nội dung “Trách nhiệm giải trình với người dân”

- Thực hiện tốt công tác dân vận chính quyền, công tác tiếp công dân, giải quyết những vướng mắc, phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân. Nâng cao trách nhiệm giải trình với người dân của chính quyền các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức và ý thức, nhận thức của người dân trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- UBND cấp xã cần chủ động tương tác tích cực với người dân thông qua các buổi tiếp dân định kỳ hoặc bất thường để nâng cao trách nhiệm giải trình trực tiếpvới người dân. Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức có thẩm quyền thực hiện trách nhiệm giải trình với người dân, nhất là đối với các vấn đề thuộc các lĩnh vực nhạy cảm, phức tạp như: đất đai, tài nguyên; thực hiện tốt công tác tiếp dân, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Tiếp tục bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũtrưởng xóm, cán bộ,công chức cấp xã, đại diện các tổ chức đoàn thể, đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.Đội ngũ này thường xuyên chủ động gặp gỡ, tiếp xúc, đối thoại nắm bắt những khó khăn,vướng mắc của người dân, giữa người dân với chính quyền; củng cố sự tin tưởng, tín nhiệm để người dân chia sẻ, nhờ giải quyết những khó khăn, vướng mắc.

- Thực hiện các biện pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng; tạo cơ chế thuận lợi để Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng huy động nguồn lực từ cộng đồng và các tổ chức xã hội.

- Nâng cao năng lực, trách nhiệm thực hiện xử án của tòa án và các cơ quan tư pháp ở địa phương. Thực hiện đúng quy định của pháp luật về xử án, đặc biệt đối với các vụ án tranh chấp dân sự tạo niềm tin trong nhân dân.

4. Nội dung “Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, các văn bản liên quan về phòng, chống tham nhũng; thực hiện có hiệu quả Đề án “Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng” được phê duyệt tại Quyết địnhsố 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân trong công tác phát hiện và xử lý tham nhũng; tiếp tục phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của nhân dân trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng theo Quyết định của Bộ Chính trị(Số 217-QĐ/TW, số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013). Bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị do mình phụ trách. Công khai báo cáo kết quả phòng, chống tham nhũng hằng năm của huyện trên các phương tiện thông tin và truyền thông.

- Công khai đầy đủ quy trình, thời gian, phí, lệ phí giải quyết TTHC theo quy định. Tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng, kiểm tra công vụ, việc giải quyết TTHC để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị do mình phụ trách. Phát huy vai trò của nhân dân, các tổ chức xã hội và cơ quan thông tấn, báo chí trong việc tố giác các hành vi tiêu cực của cán bộ, công chức, viên chức. Xử lý kịp thời, công khai kết quả xử lý tham nhũng trong sử dụng công quỹ và giải quyết các dịch vụ hành chính công ở các cấp.

- Nâng cao trách nhiệm, tinh thần phục vụ, chất lượng phục vụ. Phát hiện và xử lý kịp thời và công khai kết quả xử lý các tiêu cực trong tuyển dụng công chức, viên chức.

5. Nội dung “Thủ tục hành chính công

- Tập trung rà soát, đơn giản hóa TTHC, kiến nghị cấp có thẩm quyền cắt giảmtối đa các TTHC không phù hợp, không cần thiết; kịp thời cập nhậtcông khai đầy đủ các quy định về TTHC.

- Thực hiện nghiêm các quy định về tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC tại Bộ phận một cửa xã theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; công khai quy trình, thời gian thực hiện, minh bạch phí, lệ phí, công khai kết quả giải quyết TTHC để cá nhân, tổ chức biết và cùng thực hiện giám sát. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng hoạt động của Bộ phận một cửa; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, trách nhiệm của công chức tiếp nhận, giải quyếtvà trả kết quả giải quyếtTTHC cho tổ chức, cá nhân; kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện gây khó khăn, phiền hà, nhũng nhiễu đối với người dân.

- Niêm yết công khai số điện thoại và địa chỉ hộp thư điện tử đường dây nóng để tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp tại Bộ phận một cửa của các cơ quan, đơn vị; kịp thời xử lý cán bộ, công chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tư lợi khi giải quyết TTHC cho tổ chức và công dân.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách TTHC; tăng số lượng các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4.

6. Nội dung “Cung ứng dịch vụ công”

a. Trong lĩnh vực y tế:

- Tăng cường và nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh đối với các Trạm y tế xã. Tiếp tục cải tiến quy trình quản lý trong việc khám, chữa bệnh, y tế dự phòng; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý thông tin khám, chữa bệnh nhằm cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân đến khám, chữa bệnh; bảo đảm cho mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe ban đầu, góp phần thực hiện công bằng xã hội, tạo niềm tin cho nhân dân.

- Tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế để tăng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế; thực hiện có hiệu quả công tác cải cách TTHC trong lĩnh vực cấp thẻ và thanh toán chế độ bảo hiểm y tế.

- Thực hiện tốt các chế độ, chính sách khám chữa bệnh, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với các đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi, người có công,thuộc hộ nghèo, dân tộc thiểu số.

b. Trong lĩnh vực giáo dục:

- Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trường lớp theo hướng đồng bộ, chuẩn hóa, nâng cao tỷ lệ trường chuẩn quốc gia ở các cấp học. Đảm bảo lớp học kiên cố, nước uống sạch, nhà vệ sinh sạch sẽ cho học sinh. Đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút thêm các nguồn lực đầu tư cho giáo dục.

- Tập trung cải thiện, nâng cao chất lượng giáo dục. Đảm bảo sỹ số học sinh trong một lớp theo quy định; xây dựng trường học an toàn, thân thiện; minh bạch trong thu chi với phụ huynh, không lạm thu;quản lý chặt chẽ việc dạy thêm; không bắt ép, ưu ái học sinh học thêm. Bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cả về năng lực, kỹ năng giảng dạy và đạo đức nghề nghiệp;thường xuyên liên hệ, trao đổi với phụ huynh học sinh về kết quả học tập của học sinh.

c.  Tiếp tục cải thiện kết cấu hạ tầng căn bản:

- Đảm bảo cung cấp điện phục vụ sinh hoạt của người dân trên địa bàn ; thường xuyên bảo trì nhằm đảm bảo cung cấp điệnliên tục, an toàn cho người dân.

- Phát huy tinh thần nhà nước và nhân dân cùng làm để bê tông hóa các tuyến đường còn lại ở nông thôn phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất kinh doanh của nhân dân.

- Tăng cường đầu tư từ nguồn ngân sách chương trình mục tiêu quốc gia và các nguồn lực khác để đầu tư phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng cơ bản như: Cung cấp hệ thống nước sạch, đường giao thông nông thôn, công trình văn hóa thể thao, công trình giáo dục, y tế… Thực hiện tốt dịch vụ thu gom, xử lý rác thải, nước thải.

d. Giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm:

- Tiếp tục quán triệt, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Thực hiện nghiêm túc các chương trình về phòng, chống tội phạm; kết hợp chặt chẽ đảm bảo an ninh trật tự với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Không để hình thành các ổ, nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm ma túy và tệ nạn xã hội.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống tội phạm; tăng cường có hiệu quả các mô hình tự quản tại xóm, tổ dân phố.

7. Nội dung “Quản trị môi trường”

- Đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường, nâng caoý thức bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường.

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi xả thải gây ô nhiễm môi trường, nhất là các cơ sở sản xuất, cơ sở chăn nuôi, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật…Khắc phục triệt để các tác nhân gây ô nhiễm không khí, nguồn nước hoặcđề xuất, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

- Nâng cao hiệu quả công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn , đảm bảo đạt tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải theo quy định.

- Tăng cường kiểm tratiếp nhận thông tin nhân dân phản ánh, tố giác để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi gây ô nhiễm, hủy hoại môi trường và các cán bộ, công chức chậm phát hiện, không xử lý hoặc tiếp tay cho các hành vi này.

8. Nội dung “Quản trị điện tử”

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, quản lý, điều hànhcủa cơ quan nhà nước, thực hiện mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số. Triển khai thực hiện chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị theo nội dung Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025.

- Tiếp tục đầu tư cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện thuận lợi để mọi người dân được tiếp cận, sử dụng internet thuận lợi mọi nơi, mọi lúc. Tạo tiền đề để triển khai chính quyền điện tử, chuyển đổi số.

- Nhanh chóng tiếp nhận và xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, phản ánh của người dân qua Cổng thông tin điện tử theo đúng quy định của pháp luật.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; Tăng cường tuyên truyền, tập huấn, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và tham gia góp ý với chính quyền các cấp qua hệ thống thông tin điện tử của các cơ quan Nhà nước.

(Có Phụ lục phân công nhiệm vụ kèm theo).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, quán triệt trong toàn hệ thống chính trị về Quy định thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án văn hóa công vụ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo, công chức, viên chức từ cấp tỉnh đến cấp xã trong thực thi nhiệm vụ, công vụ; tuyên truyền trong quần chúng nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết, nắm rõ quyền lợi, nghĩa vụ công dân.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 07/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về tăng cường các giải pháp cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính; Chỉ số hiệu quản quản trị và hành chính công cấp tỉnh; Chỉ thị số 28-CT/TU ngày 14/12/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng.

- Các cơ quan, đơn vị căn cứ Báo cáo số 65/BC-SNV ngày 14/6/2021 của Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên về phân tích, đánh giá khảo sát Chỉ số PAPI tỉnh Thái Nguyên năm 2020để duy trì, phát huy những kết quả đạt được và xây dựng phương hướng, giải pháp, biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế.

- Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ có liên quan trực tiếp đến Chỉ số PAPI, trong đó đặc biệt là tăng cường kiểm tra cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ khi giải quyết hồ sơ, công việc phục vụ tổ chức và công dân.

2.Các Ban ngành, đoàn thể xã thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Thực hiện nghiêm quy định trách nhiệm người đứng đầu cấp xã trong việc tổ chức chỉ đạo, thực hiện và kiểm tra thực hiện giải quyết TTHC tại cấp xã. Thực hiệntheo đúng quy định của pháp luật về giải quyết TTHC ở cấp xã; tăng cường thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở xã, thị trấn…

- Làm tốt công tác rà soát, xét duyệt và truyền thông về danh sách hộ nghèo; việc công bố, công khai ngân sách cấp xã; công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và khung giá đất ở cấp xã.

- Tăng cường và nâng cao hiệu quả các cuộc đối thoại với người dân.

- Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường. Tăng cường cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị phục vụ công tác thu gom rác thải sinh hoạt trong các khu dân cư đảm bảo hợp vệ sinh.

- Tăng cường theo dõi, kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm về môi trường theo thẩm quyền; báo cáo kiến nghị cơ quan chức năng giải quyết đối với các vi phạm vượt thẩm quyền.

- Kịp thời giải quyết các ý kiến kiến nghị của người dân, của cử tri về ô nhiễm môi trường thuộc thẩm quyền hoặc báo cáo, kiến nghị các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền.

- Thực hiện nghiêm túc công khai thu, chi ngân sách theo đúng quy định.

- Thực hiện đúng quy trình rà soát hộ nghèo, cận nghèo, công khai danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định.

- Giải quyết kịp thời, đúng quy định các TTHC trong lĩnh vực LĐTBXH.

3. Bộ phận Văn phòng - Thống kê

- Tăng cường kiểm tra công vụ, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện; kiến nghị xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức, viên chức vi phạm, nhất là vi phạm trong việc giải quyết TTHC.

- Tham mưu cho UBND triển khai, thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, thị trấn.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai, thực hiện kế hoạch này, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về UBND xã, huyện; kịp thời tham mưu tổng kết, biểu dương khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân làm tốt, nhắc nhở, uốn nắn các cơ quan, đơn vị, địa phương làm chưa tốt.

- Tăng cường kiểm soát TTHC; thực hiện việc niêm yết công khai TTHC theo quy định; tiến hành rà soát TTHC để kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ.

- Chủ động triển khai thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng phục vụ tốt các tổ chức, cá nhân đến thực hiện TTHC tại bộ phận một cửa UBND xã.

4. Bộ phận Tư pháp - Hộ tịch

- Phối hợp với các Ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho cán bộ công chức, viên chức và nhân dân; tích cực, chủ động triển khai, thực hiện các biện pháp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý tại cộng đồng dân cư.

- Thực hiện tốt giải quyết TTHC lĩnh vực tư pháp bảo đảm kịp thời nhanh chóng đúng quy định.

- Xây dựng các biện pháp, giải pháp tăng cường kiểm soát, phòng, chống tham nhũng, nghiêm cấm hiện tượng cán bộ, công chức dùng công quỹ sử dụng vào mục đích riêng; tập trung thanh tra, kiểm tra, giám sát việc lạm dụng thu, chi ngân sách nhà nước, lạm dụng chức quyền trong xử lý các TTHC và các dịch vụ y tế, giáo dục…

- Phối hợp với các ban ngành đoàn thể để tuyên truyền sâu, rộng Luật Phòng, chống tham nhũng, quy định hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, đặc biệt đối với cấp xã tới mọi tầng lớp nhân dân. Đánh giá, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân nhằm tăng cường cơ chế giám sát của người dân.

- Làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định, từng bước giải quyết và hạn chế tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài, đặc biệt là khiếu nại vượt cấp.

5. Ba cấp trường

- Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, tham mưu đầu tư nguồn lực cơ sở hạ tầng (lớp học kiên cố, nhà vệ sinh, nước sạch hợp vệ sinh, đạt chuẩn…) đảm bảo cho trẻ em trong độ tuổi đi học được đến trường.

- Đẩy mạnh thực hiện Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đườngnhằm nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công về giáo dục, đào tạo: Cải thiện điều kiện tối thiểu của trường tiểu học, đặc biệt chú trọng các tiêu chí sĩ số lớp, cơ sở vật chất, nước uống, vệ sinh… tình trạng chạy trường, chạy lớp.

- Tăng cường công khai các khoản thu, chi tài chính của nhà trường, lớp với phụ huynh học sinh, giữ mối liên hệ thường xuyên, mật thiết giữa giáo viên và phụ huynh học sinh; kiểm soát chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn huyện.

6. Bộ phận Tài nguyên và Môi trường

- Thực hiện có hiệu quả Đề án tăng cường Quản lý nhà nước về Bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2025.

- Tăng cường công khai, minh bạch và thực hiện việc kiểm tra quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy trình thu hồi đất, giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Rà soát, đơn giản hóa các TTHC về lĩnh vực đất đai; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường.

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến rộng rãi Luật Đất đai, Luật Tài nguyên nước, Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản có liên quan. Tăng cường công khai, minh bạchvà thực hiện việc kiểm tra, giám sát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy trình thu hồiđất. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường.

- Tổ chức thực hiện thực hiện nghiêm túc quy định về giải quyết TTHC trong lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản và tài nguyên nước; Tham mưu, giải quyết các điểm có tranh chấp, khiếu kiện về đất đai theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết. 

- Triển khai các biện pháp thắt chặt quản lý, bảo vệ nguồn nước đối với sông, suối, kênh mương, hồ nước trên địa bàn huyện. Khắc phục triệt để các nguồn gây ô nhiễmkhông khí, nguồn nướctừ sản xuất công nghiệp, khai thác khoáng sản, chăn nuôi quy mô lớn, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật…

- Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi gây ô nhiễm, hủy hoại môi trường và các cán bộ, công chức chậm phát hiện, không xử lý hoặc tiếp tay cho các hành vi này.

7. Bộ phận Văn hóa - xã hội

- Tăng cường quản lý Cổng thông tin điện tử của xã; thực hiện quản lý, khai thác sử dụng các Trang thông tin điện tử đáp ứng yêu cầu khai thác của các tổ chức, cá nhân; đặc biệt việc áp dụng sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4.Triển có hiệu quả chương trình chuyển đổi số huyện Định Hóa giai đoạn 2021 - 2025.

- Tuyên truyền sâu rộng nội dung các tiêu chí, ý nghĩa của việc nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, tạo chuyển biến về ý thức, trách nhiệm, đạo đức, kỷ luật trong thực thi công vụ, nhiệm vụ phục vụ nhân dân; tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch, đưa tin, bài phản ánh về kết quả triển khai thực hiện để tổ chức, cá nhân biết, giám sát.

8. Công an

- Chủ động tham mưu và triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Tiếp tục đấu tranh trấn áp các loại tội phạm vi phạm pháp luật hình sự, tập trung triệt phá các ổ, nhóm, các tụ điểm phức tạp liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm cướp, cướp giật, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng, tội phạm trong lĩnh vực công nghệ cao... Làm tốt công tác phòng ngừa kết hợp mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Phát hiện và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm kinh tế, tham nhũng, ma túy, môi trường, các tổ chức bất hợp pháp lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo.

- Nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm; công tác điều tra, xử lý tội phạm. Tham mưu giải quyết các vụ tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, kéo dài, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh trật tự.

9. Bộ phận Lao động - Thương binh&Xã hội

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan, tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách đối với các đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội, cấp bảo hiểm y tế miễn phí đối với các đối tượng được hưởng theo quy định, trong đó lưu ý đối tượng người có công, trẻ em dưới 6 tuổi, người cao tuổi, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số…

- Cải cách thủ tục hành chính về cấp thẻ, đăng ký khám chữa bệnh, thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế… nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, đặc biệt là các đối tượng chính sách, yếu thế trong xã hội.

10. Trạm Y tế xã

- Tham mưu đầu tư cơ sở hạ tầng đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh trên địa bàn .

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Bảo hiểm xã hội nắm bắt thông tin và giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc về khám, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

- Thực hiện các giải pháp tăng số giường bệnh để tránh tình trạng quá tải; chỉ đạo thực hiện cải cách thủ tục trong ngành y tế nhằm giảm thời gian chờ được khám bệnh, chữa bệnh; cải tạo, nâng cao chất lượng vệ sinh, môi trường; cải thiện hiệu quả khám, chữa bệnh; đặc biệt quan tâm chú trọng tới người thuộc diện hưởng chế độ, chínhsách (người có công, trẻ em ở độ tuổi dưới 6 tuổi, người cao tuổi, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số…).

- Thực hiện các biện pháp, giải pháp nâng cao y đức, trách nhiệm, thái độ phục vụ, chấn chỉnh những biểu hiện nhũng nhiễu, thiếu trách nhiệm với người bệnh trong quá trình điều trị, đặc biệt đối với các đối tượng chính sách, có bảo hiểm y tế, khám, chữa bệnh miễn phí.

- Thực hiện tốt việc chấp hành kỷ luật, quy trình khám - chữa bệnh. Nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ, chấn chỉnh những biểu hiện nhũng nhiễu, thiếu trách nhiệm với người bệnh trong quá trình khám, điều trị.

             11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên

Phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân giám sát đối với hoạt động của cơ quan Nhà nước, việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về quyền, nghĩa vụ của công dân trong việc thực hiện các quy định của pháp luật, góp phần cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI của tỉnh, của huyện, của xã. Phối hợp với phòng Tư pháp huyện tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao vai trò thanh tra, giám sát cho Ban Giám sát đầu tư cộng đồng, Ban Thanh tra nhân dân tại cơ sở./.

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CẢI THIỆN, NÂNG CAO CHỈ SỐ PAPI ĐỊNH BIÊN NĂM 2021

 (Ban hành kèm theo Kế hoạch số:66 /KH-UBND ngày12/7/2021 của Ủy ban nhân dân xã Định Biên)

TT

Nhiệm vụ trọng tâm

Tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện

Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm phối hợp/thực hiện

Thời gian hoàn thành chậm nhất

1

Tham gia của người dân ở cấp cơ sở

1.1

Tổ chức quán triệt triển khai Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Tổ chức thông tin, tuyên truyền về nội dung PAPI tới cán bộ, công chức.

UB MTTQ xã

Văn phòng - Thống kê

Văn hóa xã

 Ngày 15/8/2021

1.2

Lập sổ ghi, chép đầy đủ các khoản đóng góp tự nguyện tại địa phương.

Kế toán - ngân sách xã

Trưởng xóm

Thường xuyên

2

Công khai, minh bạch

2.1

Chủ động cung cấp thông tin về chính sách, pháp luật tới người dân kịp thời, đầy đủ.

Tư pháp

Các ban, ngành có liên quan

Thường xuyên

 

2.2

Lập danh sách và triển khai các chế độ, chính sách đối với hộ nghèo theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo công bằng, công khai, dân chủ.

Lao động - TB&XH

Các ban, ngành có liên quan; trưởng xóm

Thường xuyên

2.3

Công khai, minh bạch thu chi ngân sách cấp xã.

Kế toán - ngân sách xã

Các ban, ngành có liên quan

Định kỳ hằng quý

2.4

Công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương.

Địa chính - Xây dựng

Các ban, ngành có liên quan

Theo quy định

2.5

Công khai phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn cấp xã (nếu có)

Địa chính - Xây dựng

Các ban, ngành có liên quan

Theo quy định

2.6

Công khai bảng giá đất khi được UBND tỉnh ban hành.

Địa chính - Xây dựng

Các ban, ngành có liên quan

Theo quy định

3

Trách nhiệm giải trình với nhân dân

3.1

Tổ chức gặp gỡ, đối thoại, tiếp xúc nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc của người dân; tạo niềm tin để người dân chia sẻ, nhờ giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Giải quyết những vướng mắc, phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

Lãnh đạo; Cán bộ,công chức cấp xã

Các ban, ngành có liên quan; trưởng xóm

Thường xuyên

 

3.2

Bồi dưỡng nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng tại các xóm

Ban Thanh tra ND

Thanh tra nhân dân ở các xóm

Thường xuyên

 4

Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công

4.1

Công khai đầy đủ quy trình, thời gian, phí, lệ phí giải quyết TTHC theo quy định. Tăng cường các kênh tiếp nhận thông tin tố giác, phản ánh; xử lý kịp thời, công khai kết quả xử lý tham nhũng trong sử dụng công quỹ và giải quyết các dịch vụ hành chính công ở UBND cấp xã.

Văn phòng - Thống kê

Các ban, ngành có liên quan

Thường xuyên

4.2

Tăng cường kiểm tra, tiếp nhận thông tin tố giác, phản ánh để xử lý kịp thời việc nhũng nhiễu trong khám chữa bệnh ở các cơ sở y tế công lập; nâng cao trách nhiệm, tinh thần phục vụ, chất lượng phục vụ. Công khai kết quả xử lý cho đông đảo nhân dân được biết

Trạm Y tế

Các ban, ngành có liên quan; trưởng xóm

Thường xuyên

4.3

Tập trung kiểm tra, tiếp nhận thông tin tố giác, phản ánh để xử lý các hiện tượng nhũng nhiễu trong giáo dục; nâng cao trách nhiệm, tinh thần phục vụ, chất lượng phục vụ.

Ba cấp trường

Các ban, ngành có liên quan; trưởng xóm

Thường xuyên

4.4

Thanh tra, kiểm tra, tiếp nhận thông tin tố giác, phản ánh, kịp thời phát hiện và xử lý các hiện tượng tham nhũng. Công khai kết quả xử lý vi phạm về tham nhũng.

Tuyên truyền sâu rộng Luật phòng, chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và người dân.     

Tư pháp - Hộ tịch

Các ban, ngành có liên quan; trưởng xóm

Theo quy định

5

Thủ tục hành chính

5.1

Công khai TTHC, lệ phí đối với các TTHC và dịch vụ chứng thực, xác nhận của chính quyền theo quy định. Đảm bảo cán bộ thực hiện đúng quy trình giải quyết, không gây phiền hà, nhũng nhiễu.

Bộ phận một cửa

Các ban, ngành có liên quan; trưởng xóm

Thường xuyên

5.2

Công khai quy trình giải quyết TTHC, lệ phí đối với thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các TTHC này, đảm bảo cán bộ thực hiện đúng quy trình, không gây phiền hà, nhũng nhiễu.

Bộ phận một cửa

Địa chính - xây dựng

Các ban, ngành có liên quan; trưởng xóm

Thường xuyên

6

Cung ứng dịch vụ công

6.1

Kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách khám chữa bệnh, cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với các đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi, người có công,thuộc hộ nghèo, dân tộc thiểu số…

Tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng khám chữa bệnh ở cơ sở y tế công lập tuyến huyện. Nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ y bác sỹ, đặc biệt đối với đối tượng chính sách tại các cơ sở y tế tuyến huyện.

Lao động - TB&XH Trạm y tế xã

Các ban, ngành có liên quan; trưởng xóm

 

Thường xuyên

6.2

Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trường lớp theo hướng đồng bộ, chuẩn hóa. Đảm bảo lớp học kiên cố, nước uống sạch, nhà vệ sinh sạch cho học sinh.

Thực hiện xây dựng trường học an toàn, thân thiện; minh bạch trong thu chi với phụ huynh, không lạm thu. Quản lý việc dạy thêm; không bắt ép, ưu ái học sinh học thêm. Thường xuyên trao đổi với phụ huynh học sinh về kết quả học tập của học sinh.

Ba cấp trường

Các cơ quan, đơn vị có liên quan;Các ban, ngành đoàn thể xã; trưởng xóm

Thường xuyên

6.3

Tiếp tục thực hiện bê tông hóa các tuyến đường ở nông thôn theo bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới để phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất kinh doanh của nhân dân

UBND cấp xã

Các cơ quan, đơn vị có liên quan; Các ban, ngành đoàn thể xã; trưởng xóm

Thường xuyên

6.5

Thực hiện tốt việc thu gom, xử lý rác thải, nước thải, không để tồn tại việc vứt xác động vật chết xuống kênh, mương, sông, suối, ao, hồ; vứt rác bừa bãi, tự phát, không qua xử lý, gây ô nhiễm môi trường; không để ứ đọng rác và xác động vật chết trên các kênh, mương, sông, suối, ao, hồ thuộc địa bàn quản lý.

Địa chính – xây dựng

Các cơ quan, đơn vị có liên quan; Các ban, ngành đoàn thể xã; trưởng xóm

Thường xuyên

6.6

Thực hiện hiệu quả các chương trình phòng, chống tội phạm; không để xảy ra các hoạt động theo kiểu xã hội đen, đòi nợ thuê gây mất an ninh trật tự, cảnh giác và xử lý kịp thời các loại tội phạm mới. Phát huy hiệu quả các mô hình bảo vệ an ninh trật tự ở khu dân cư, không để phát sinh diễn biến phức tạp, tạo thành điểm nóng về an ninh trật tự tại địa phương

Công an

Các cơ quan, đơn vị có liên quan; UBND xã

Thường xuyên; Báo cáo theo định kỳ

7

Quản trị môi trường

     

7.1

Đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền pháp luật về bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường

Địa chính – xây dựng

Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Thường xuyên

7.3

Kiểm tra, tiếp nhận thông tin nhân dân phản ánh để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi gây ô nhiễm, hủy hoại môi trường và các cán bộ, công chức chậm phát hiện, không xử lý hoặc tiếp tay cho các hành vi này. Khắc phục triệt để các tác nhân gây ô nhiễm không khí, nguồn nước.

Địa chính – xây dựng

Các cơ quan, đơn vị có liên quan ; Các ban, ngành đoàn thể xã; trưởng xóm

Thường xuyên

8

Quản trị điện tử

8.1

Triển khai thực hiện chuyển đổi số tỉnh Thái nguyên theo tinh thần Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021–2025 định hướng đến năm 2030.

Văn phòng – Thống kê; Văn hóa

Các ban, ngành đoàn thể xã có liên quan

Thường xuyên

8.2

Thực hiện việc quản lý, khai thác, sử dụng Trang thông tin điện tử theo đúng quy định.

Văn hóa

Các ban, ngành đoàn thể xã có liên quan

Thường xuyên

9

Lãnh đạo, chỉ đạo

9.1

Xây dựng kế hoạch cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công huyện Định Hóa năm 2021.

Văn phòng – Thống kê

Các ban, ngành đoàn thể xã có liên quan

Trước ngày  15/7/2021

9.2

Tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tới các hộ gia đình.

Các ban, ngành đoàn thể xã có liên quan

Các ban, ngành đoàn thể xã có liên quan

Thường xuyên

9.3

Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, nội dung của Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công.

Các ban, ngành đoàn thể xã có liên quan

Các ban, ngành đoàn thể xã có liên quan

Thường xuyên

             

 

 

Hà Thị Lý

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1403401