Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Thực hiện việc quán triệt, triển khai Pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn năm 2021

13-08-2021 15:28

Nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã, tăng cường nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, Trưởng xóm, đảng viên và nhân dân về dân chủ, góp phần xây dựng Nhà nước trong sạch, vững mạnh, gần dân, bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước, ủy ban nhân dân xã đề nghị các ban ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã, thực hiện quán triệt, triển khai Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11, ngày 20/4/2007 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn cụ thể như sau:

 1. Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, tổ chức triển khai các quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nuóc về thực hiện dân chủ:
 • Các bộ phận chuyên môn tăng cường quán triệt nội dung và tổ chức triển khai thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11, ngày 20/4/2007về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ và Thông tư số 01/2016/TT-BNV, ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;
 • Đa dạng hóa, lồng ghép các hình thức tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, giáo dục nâng cao dân trí, nâng cao hiểu biết về pháp luật cho nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân nắm được quyền và nghĩa vụ của mình, thực hiện quyền làm chủ, tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội. Thông qua đó từng bước nâng cao nhận thức về dân chủ, năng lực thực hành dân chủ của cán bộ, công chức và nhân dân.
 1. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động của Cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập:
 • Các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện quy chế dân chủ dân chủ trong hoạt động gắn liền với việc bảo đảm sự lãnh đạo của tố chức Đảng ở cơ quan, đơn vị; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và của các tổ chức đoàn thể quần chúng của cơ quan, đơn vị. Phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.
 • Tăng cường các hoạt động đào tạo bồi dưỡng, nâng cao năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần năng suất, chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và đáp ứng yêu cầu phát triển và đổi mới của đất nước.
 • Thực hiện nghiêm túc việc niêm yết, công khai những nội dung để cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân biết theo đúng quy định;
 • Chủ động đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn và chống các hành vi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, phiền hà, sách nhiễu nhân dân. Kiên quyết xử lý những hành vi lợi dụng dân chủ vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức.
 1. Tổ chức triển khai việc thực hiện Pháp lệnh dân chủ ở cở:
 • Nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành theo pháp luật của ủy ban nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính, phát huy hiệu quả hoạt động của bộ phận “một cửa”, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức, cá nhân, các tầng lớp nhân dân đến giao dịch, giải quyết những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích họp pháp của mình.
 • Tổ chức quán triệt tuyên truyền Pháp lệnh số 34/PL-UBTVQH11, đồng thời quan tâm tuyên truyền Quyết định sổ 26/2019/QĐ-ƯBND ngày 21/10/2019 của UBND tỉnh Thái Nguyên về Quy chế tố chức và hoạt động của xóm, tố dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
 • Phát huy vai trò của Trưởng xóm trong thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Đồng thời với việc thực hiện tốt chế độ dân chủ đại diện thông qua việc phát huy vai trò, nâng cao chất lượng và hiệu lực hoạt động của Hội đông nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.
 • Thực hiện tốt chế độ dân chủ trực tiếp để nhân dân được tham gia bàn bạc và quyết định trực tiếp những công việc của địa phương. Công khai thông tin đầy đủ cho nhân dân biết về các vấn đề nhân dân cần được bàn bạc và quyết định. Bảo đảm môi trường xã hội lành mạnh, tự do, bình đẳng để người dân thể hiện ý chí của mình, không bị ép buộc, mua chuộc, lôi kéo, tạo điều kiện để người dân đóng góp ý kiến với cấp ủy, chính quyền địa phương. Hướng tới các hoạt động của hệ thống chính trị cấp cơ sở về cộng đồng dân cư thôn, bản. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đẩu tư của cộng đồng. Thực hiện tốt chế độ tự quản đối với các vấn đề liên quan đến cuộc sổng thiết thực hàng ngày của nhân dân, như: Xây dựng nông thôn mới, an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng gia đình, làng, bản, giải quyết những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân...
 • Thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: Niêm yết các văn bản quy định về dân chủ cơ sở tại các trụ sở cơ quan, đơn vị, trường học, nhà văn hoá xóm, Qua hệ thống loa truyền thanh; Tại các cuộc họp tiếp xúc cử tri của  đại biểu HĐND các cấp, các cuộc họp của xóm; Tổ chức hội thảo; Trao đổi học tập kinh nghiệm; Lồng ghép trong sinh hoạt Chi bộ; Lồng ghép trong phổ biên giáo dục pháp luật....Vận động, khuyến khích việc sử dụng công nghệ thông tin để trao đổi, đề xuất giải quyết những kiến nghị, tháo gỡ những vướng mắc của nhân dân đối với chính quyền cơ sở.
 • Rà soát, bổ sung hoàn thiện quy chế về dân chủ trong các lĩnh vực hoạt động cụ thể, nhất là các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền lợi của nhân dân như: Quy chế về quản lý sử dụng tài chính, ngân sách; Quy chế tiếp nhận, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân; Quy chê tiêp công dân...
 • Tổ chức tốt công tác kiếm tra thực hiện Quy chế dân chủ ở các xã, thị trấn, tăng cường giám sát việc xây dựng và thực hiện Hương ước xóm; tổng kếtt việc thực hiện Quy chê dân chủ ở cơ sở năm 2021./.

 

Hà Thị Lý

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 1447780