Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀNH LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI NĂM 2022

30-03-2022 09:45

XEM CÁC VĂN BẢN TẠI ĐÂY:

/documents/5897376/7697410/%C3%81p+d%E1%BB%A5ng+c%C3%A1c+bi%E1%BB%87n+ph%C3%A1p+can+thi%E1%BB%87p+kh%E1%BA%A9n+c%E1%BA%A5p+ho%E1%BA%B7c+t%E1%BA%A1m+th%E1%BB%9Di+c%C3%A1ch+ly+tr%E1%BA%BB+em+kh%E1%BB%8Fi+m%C3%B4i+tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+ho%E1%BA%B7c+ng%C6%B0%E1%BB%9Di+g%C3%A2y+t%E1%BB%95n+h%E1%BA%A1i+cho+tr%E1%BA%BB+em+CHU%E1%BA%A8N.docx/e42a610f-e199-44c8-a2da-6643f1b99f5e

/documents/5897376/7697410/Ch%E1%BA%A5m+d%E1%BB%A9t+vi%E1%BB%87c+ch%C4%83m+s%C3%B3c+thay+th%E1%BA%BF+cho+tr%E1%BA%BB+em.docx/77295aac-4854-45eb-aaee-1c19cdb08791

/documents/5897376/7697410/Chuy%E1%BB%83n+tr%E1%BA%BB+em+%C4%91ang+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+ch%C4%83m+s%C3%B3c+thay+th%E1%BA%BF+t%E1%BA%A1i+c%C6%A1+s%E1%BB%9F+tr%E1%BB%A3+gi%C3%BAp+x%C3%A3+h%E1%BB%99i+%C4%91%E1%BA%BFn+c%C3%A1+nh%C3%A2n%2C+gia+%C4%91%C3%ACnh+nh%E1%BA%ADn+ch%C4%83m+s%C3%B3c+thay+th%E1%BA%BF.docx/e7fae904-dd72-492c-a06b-c095867005d5

/documents/5897376/7697410/M%C3%A3+th%E1%BB%A7+t%E1%BB%A5c+c%C3%B4ng+nh%E1%BA%ADn+h%E1%BB%99+ngh%C3%A8o%2C+h%E1%BB%99+c%E1%BA%ADn+ngh%C3%A8o+ph%C3%A1t+sinh+trong+n%C4%83m.docx/c592fd54-350a-44b9-9b80-7125e3af2770

/documents/5897376/7697410/Ph%C3%AA+duy%E1%BB%87t+k%E1%BA%BF+ho%E1%BA%A1ch+h%E1%BB%97+tr%E1%BB%A3%2C+can+thi%E1%BB%87p+%C4%91%E1%BB%91i+v%E1%BB%9Bi+tr%E1%BA%BB+em+b%E1%BB%8B+x%C3%A2m+h%E1%BA%A1i+ho%E1%BA%B7c+c%C3%B3+nguy+c%C6%A1+b%E1%BB%8B+b%E1%BA%A1o+l%E1%BB%B1c%2C+b%C3%B3c+l%E1%BB%99t%2C+b%E1%BB%8F+r%C6%A1i+v%C3%A0+tr%E1%BA%BB+em+c%C3%B3+ho%C3%A0n+c%E1%BA%A3nh+%C4%91%E1%BA%B7c+bi%E1%BB%87t.docx/d44b3194-5c46-46f6-a5d6-95f378001285

/documents/5897376/7697410/Quy%E1%BA%BFt+%C4%91%E1%BB%8Bnh+qu%E1%BA%A3n+l%C3%BD+cai+nghi%E1%BB%87n+ma+t%C3%BAy+t%E1%BB%B1+nguy%E1%BB%87n+t%E1%BA%A1i+gia+%C4%91%C3%ACnh.docx/2ef8252e-e55f-482d-b0ab-2246f4bfde52

/documents/5897376/7697410/th%E1%BB%A7+t%E1%BB%A5c+c%C3%B4ng+nh%E1%BA%ADn+h%E1%BB%99+tho%C3%A1t+ngh%C3%A8o+tho%C3%A1t+c%E1%BA%ADn+ngh%C3%A8o+trong+n%C4%83m.docx/0f665ed3-3f17-4d19-b88f-e7bef98f6b66

/documents/5897376/7697410/X%C3%A1c+%C4%91%E1%BB%8Bnh%2C+x%C3%A1c+%C4%91%E1%BB%8Bnh+l%E1%BA%A1i+m%E1%BB%A9c+%C4%91%E1%BB%99+khuy%E1%BA%BFt+t%E1%BA%ADt+v%C3%A0+c%E1%BA%A5p+Gi%E1%BA%A5y+x%C3%A1c+nh%E1%BA%ADn+khuy%E1%BA%BFt+t%E1%BA%ADt.docx/04e50614-68d9-4bf7-896f-60ebce82d9ef

/documents/5897376/7697410/Th%C3%B4ng+b%C3%A1o+nh%E1%BA%ADn+ch%C4%83m+s%C3%B3c+thay+th%E1%BA%BF+cho+tr%E1%BA%BB+em+%C4%91%E1%BB%91i+v%E1%BB%9Bi+c%C3%A1+nh%C3%A2n%2C+ng%C6%B0%E1%BB%9Di+%C4%91%E1%BA%A1i+di%E1%BB%87n+gia+%C4%91%C3%ACnh+nh%E1%BA%ADn+ch%C4%83m+s%C3%B3c+thay+th%E1%BA%BF+l%C3%A0+ng%C6%B0%E1%BB%9Di+th%C3%A2n+th%C3%ADch+c%E1%BB%A7a+tr%E1%BA%BB+em.docx/548c63c0-70b1-4f7a-8d8b-4af622febad1

 


Ma Thị Tâm

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 32623

Tổng truy cập: 1120109